Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


2 август 2021 г.

Софтуерния бизнес в България. Работни места 2020. Прогноза 2021. Предварителни данни. / The Software business in Bulgaria. Employees 2020. Forecasts 2021. Preliminary data.

За десета поредна година независимата агенция за бизнес и пазарни изследвания и анализи CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. провежда проучване на пазара на работната сила в софтуерния бизнес в България и предоставя доклад на български и на английски език.

Изследването обхваща данни за над 4,000 софтуерни компании в страната и е ексклузивно национално-представително за 2020 година.

Прогнозите за 2021 са на агенцията, на база данни за пазара на работна сила за 1q2021.

Доклада е разделен на две отделни части – Част1 и Част2.

Със съдържанието на всяка отделна част на български и на английски може да се запознаете по-надолу в статията:

 

Версия на български език

 

Софтуерния бизнес в България. Работни места 2020. Прогноза 2021. Предварителни данни.

Независимо изследване на работните места в софтуерния бизнес в България. Година X.

 

 

Съдържание

Част 1

1.       Работните места в софтуерния бизнес в България 2020/19 – обобщени данни

2.       Топ5 работодатели. Топ5 най-бързо растящи софтуерни компании

3.       Едрия [250+ заети] софтуерен бизнес в България – работни места 2020/19

4.       Малкия и среден [10-249 заети] софтуерен бизнес в България – работни места 2020/19

5.       Работните места в чуждестранните инвеститори в софтуерния бизнес в България 2020/19

6.       Top5 държави, Топ5 американски, Топ5 компании от ЕС, Топ5 български компании

 

Част 2 

1.       Работните места в софтуерните компании, работещи основно за външни пазари 2020/19

2.       Работните места в софтуерните компании, работещи основно на вътрешния пазар 2020/19

3.       Работни места в интеграторите на бизнес софтуер: ERP, CRM и BI

4.      Субсидираните през 2020 работни места в софтуерни компании в България по програмите 60/40 на правителството, свързани с COVID-19 кризата

5.       Работни места, Топ5 растящи работодатели в софтуерния бизнес в България– 1q2021

6.       2021 – прогноза.

Запитване за цена, може да направите на office@cbn-bulgaria.com

 

English version

The Software business in Bulgaria.

Employees 2020. Forecasts 2021. Preliminary data.

Independent research of the jobs in the software business in Bulgaria. Year X.

 

 

Contents

Part 1


1.   Employees in the software business in Bulgaria 2020 / 2019 – summary data

2.   Top5 Employers in software business in Bulgaria. Top5 fastest growing companies in jobs

3.   Large [250+ employees] software business in BulgariaJobs 2020 / 2019

4.   SME [10-249 employees] software business in BulgariaJobs 2020 / 2019

5.   Employees in the foreign investors in software business in BulgariaJobs 2020 / 2019

6.   Top5 countries, Top5 American companies, Top5 EU companies, Top5 Bulgarian companies.

 


Part 2

 

1.   Jobs in the software companies, working mainly for foreign markets 2020 / 2019

2.   Jobs in the software companies, working mainly for internal market 2020 / 2019

3.   Jobs in the integrators of business software: ERP, CRM и BI

4.   Subsidized jobs in 2020 in the software companies in Bulgaria by government programs 60/40, because of COVID-19 loss of revenue

5.   1q2921 – Employees. Top5 fastest growing software companies in jobs

6.    2021 – Forecasts.

You can ask for a price on:  office@cbn-bulgaria.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.