Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


27 юли 2021 г.

Водещи 5,500+ малки, средни и големи бизнеси в България (брой заети ‘2020) - CBN селекция ‘2021

Защо водещи 5,500 малки, средни и големи бизнеси в България?

Изграждането на базата се основава на три основни фактори.

Първия фактор - основата на базата, изграждана в период от шест години се обляга на селекция на агенцията от приблизително 20,000 големи, средни, малки и микро компании с годишни приходи над $1M в търговския регистър на страната.

Втория фактор - за първи път след юни ‘2021 са налични данни за заетите в бизнеса през кризисната 2020 година, които се постарахме да обработим максимално бързо, за да представим актуални b2b селекции.

Основно правило в нашите селекции е всяка компания да има валиден email адрес за публична кореспонденция, което дава и третия фактор – наличие на нови фирмени електронни пощи и актуализация на съществуващите. Допълнително електронните пощи в селекцията са анализирани за GDPR съвместимост (възможни са изключения) и са проверени в регистъра на КЗП.

Анализа на финансовите данни на фирмите показа, че в селекцията броя на служителите за 2020 е най-ефективно да стъпи минимално на 25.

Допълнително добавихме и резултати от ексклузивното за България годишно изследване на CBN, относно внедрените ERP в тези компании.

Така изградихме тази база.

Каква е представителността на базата?

 При наличие на над 400,000 работещи компании в България, до какъв дял от бизнеса може да достигнете, използвайки едва 5,692 събрани и селектирани от нас мейл контакта на включените в базата респонденти?

База данни: „5,500 водещи малки, средни и големи бизнеси в България“

CBN селекция 2021

 

Покритие на базата за България (2019г.)

% от целия бизнес

Персонал ( 2000г. )

33 %

Приход

47 %

Печалба

44 %

ДМА

47 %

Кредити

40 %

Изключителната ни селекция позволява за няколко часа да достигнете с Ваша информация до работодателите в страната, осигуряващи 33 % от работните места, компаниите реализиращи цели 47 % от приходите и 44 % от оперативната печалба. Базата Ви осигурява достъпност до инвеститорите, държащи огромен дял от 47 % от дълготрайните материални активи (ДМА) на бизнеса, а ако предлагате финансовите услуги - до 40 % от общия бизнес кредит в страната.

За какво и за кого е предназначена базата?

(събирани и анализирани отзиви от опит на клиенти на агенцията)

Базата основно е адресирана и се използва в предишни версии до момента от търговски и маркетинг отдели, анализатори и специалисти, занимаващи се с бизнес планиране.

Най-важните приложения за които може да използвате базата, по наша оценка са:

> Силно ефективен и изключително бърз B2B канал за информационен контакт с потенциални бизнес клиенти, селектирани по големина, региони и индустрии и ниво (наличие на ERP система) на дигитализация

> Директен B2B Email маркетинг за предлаганите от Вас продукти и услуги

> Нов канал за популяризиране на Ваши събития, постижения и имидж в бизнес средите

> Популяризиране на онлайн магазин

> Въвеждане и популяризиране на Ваши настоящи и нови продуктови марки

> Дигитализация - какви ERP системи & интегратори използват водещи компании?

> Въвеждане на компаниите от базата в Вашия CRM за по-нататъшни действия 

Какво време е подходящо да използвате на базата до следваща актуализация?

По оценки на наши клиенти, базите на агенцията, изградени по подобни методологии могат да се използват ефективно за период между 12 - 15 месеца, преди да се наложи следващата актуализация. 

Как да поръчате базата?

 Ако желаете да получите образец на данните и цена може да ни пишете на: office@cbn-bulgaria.com 

Съдържание на базата

 

Базата съдържа информация за общо 5, 692 компании, включително 579 големи, 2, 873 средни и 2, 240 малки предприятия, дефинирани на база персонал по трудов договор за 2020 година.

За всяка включена в селекцията компания е включена електронна поща.  

Компаниите от селекцията са позиционирани в 588 населени места (подходящо за регионален анализ и маркетинг) във всичките 28 области на страната.  

В селекцията са представени фирми от 438 отделни бизнеси във 78 сектори, във всичките 18 индустрии (подходящо за вертикален анализ и маркетинг, използваме тристепенен бизнес класификатор – индустрия-сектор-сегмент).  

В селекцията са представени фирми от 438 отделни бизнеси във 78 сектори, във всичките 18 индустрии (подходящо за вертикален анализ и маркетинг, използваме тристепенен бизнес класификатор).  

В селекцията са представени фирми от 438 отделни бизнеси във 78 сектори, във всичките 18 индустрии (подходящо за вертикален анализ и маркетинг, използваме тристепенен бизнес класификатор).

 

База данни: „5,500 водещи малки, средни и големи бизнеси в България“

CBN селекция 2021

 

Компании **

5,692

Малки бизнеси (25-49 служители)

2,240

Средни бизнеси  (50 - 249 служители)

2,873

Големи бизнеси  (250 + служители)

579

ЕИК

5,692

Области

28

Населени места

588

Електронни пощи (GDPR compatible & КЗП регистър проверени)

5,692

Интернет страници

1,017

Индустрии

18 / от общо 18

Сектори

78 / от общо 82

Сегменти (бизнеси)

438 / от общо над 500

Чуждестранни инвеститори

709 / от общо над 2,000

Чуждестранни инвеститори - държави

45

ERP инсталации (общо)

820 инсталации

991-2021 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Sofia. Bulgaria. A company for business analysis & information. Since 1991. 

В тази селекция ще откриете и 709 водещи чуждестранни компании в България със мажоритарна собственост от 45 различни държави (подходящо за маркетинг по страни). 

В базата се съдържат и данни за 820 компании с внедрени ERP решения (въведената от нас дефиниция за ERP решение се базира на минимална цена на проект). В ERP инсталациите включихме и данните за 2020 година, с които разполага агенцията.  

Статистика на базата по индустрии

 

Статистиката, изнесена в таблицата по-долу показва колко компании представени в базата са регистрирани в съответната индустрия, колко общо са заетите в тях по трудов договор за 2020 година и какъв дял от всички служители за съответната индустрия работят в тях. 

В двете най-големи индустрии в България – преработващата промишленост и търговията, компаниите представени в базата са работодатели съответно на приблизително 48 % и 23 % от всички заети в тях.

База данни: „5,500 водещи малки, средни и големи бизнеси в България“

CBN селекция 2021 

Индустрия (CBN класификатор)

~ Дял

България, %

 

 

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

48 %

ТЪРГОВИЯ

23 %

СТРОИТЕЛСТВО

36 %

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

37 %

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ

48 %

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

20 %

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

47 %

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

10 %

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ

41 %

ПРОФЕСИОНАЛНИ И НАУЧНИ ДЕЙНОСТИ

11 %

ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

67 %

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

23 %

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

12 %

ЕНЕРГЕТИКА

70 %

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

70 %

ФИНАНСИ И ЗАСТРАХОВАНЕ

21 %

ОБРАЗОВАНИЕ

9 %

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

1 %

Най-висок дял от всички заети в дадена индустрия в страната селекцията предлага в енергетиката и добивната промишленост, където фирмите от базата са работодатели на приблизително 70 % от всички служители.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


©1991-2021 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Sofia. Bulgaria. A company for business analysis & information. Since 1991. All rights reserved. No copying, distribution, reference or quotation of parts or the whole material without the author's written consent is allowed.

¹ Всички данни цитирани в статията са на CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.