Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


20 август 2018 г.

Топ 50 предприятия с най-високо заплащане на служител в България ‘2017: 72 икономически сектори, 18 индустрии от независим източник

Кои икономически сектори в България и кои водещи компании в тях са осигурили най-високо заплащане на служител (медиана стойност) в страната за 2017 г.? 
В този напрегнат момент за човешките ресурси в държавата и проблемите с осигуряване на квалифицирана работна сила заплащането вече е фактор Номер 1 както за  успешно развитие, така дори и за оцеляване на всеки бизнес в страната!

През следващите няколко седмици, платените абонати на блога ще имат изключителна възможност да се запознаят с резултатите от огромната двугодишна работа на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. в бизнес изследването - 72 класации от най-важните икономически сектори на безспорно успешни предприятия в България, които са осигурявали най-висока медианна на заплащане на зает.

Методология:


Респонденти: компании от съответния сектор с приходи над €1m за 2017 или 2016 и с брой заети средногодишно над 9 човека (2017)

Заплащане: медиана на заплащането на месец на служител, получена от  разходи за персонал,  средно-списъчен брой служители за съответната година и коефициент за социални осигуровки

Заети: средно-списъчен брой служители за съответната година

Източник: CBN2018 Bulgaria Top business €1m+, Ed. IV (16,000 enterprises)

Класации: 72 сектори

Статистика: Бизнес Сектор
Класация
Административни офис дейност,  обслужване на стопанската дейност
Топ 50
Артистична и творческа дейност
не
Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
Топ 50
Ветеринарномедицинска дейност
не
Воден транспорт
Топ 10
Въздушен транспорт
Топ 10
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
Топ 50
Горско стопанство
Топ 25
Даване под наем и оперативен лизинг
Топ 50
Далекосъобщения
Топ 50
Дейност на централни офиси; консултантски дейности в управлението
Топ 50
Дейности в областта на информационните технологии
Топ 50
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
Топ 10
Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
Топ 25
Дейности по охрана и разследване
Топ 50
Добив на въглища
Топ 10
Добив на метални руди
Топ 10
Добив на неметални материали и суровини
Топ 25
Добив на нефт и природен газ
не
Други дейности в областта на културата
не
Други персонални услуги
не
Други професионални дейности
Топ 50
Издателска дейност
Топ 25
Информационни услуги
Топ 50
Медико-социални грижи с настаняване
не
Научноизследователска и развойна дейност
Топ 10
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
Топ 25
Образование
Топ 10
Операции с недвижими имоти
Топ 50
Организиране на хазартни игри
Топ 50
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
Топ 50
Пощенски и куриерски дейности
Топ 10
Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Топ 50
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Топ 50
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
Топ 25
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк
Топ 50
Производство на електрически съоръжения
Топ 50
Производство на изделия от други неметални минерални суровини
Топ 50
Производство на изделия от каучук и пластмаси
Топ 50
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
Топ 5
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Топ 50
Производство на лекарствени вещества и продукти
Топ 10
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Топ 50
Производство на мебели
Топ 50
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Топ 50
Производство на напитки
Топ 50
Производство на облекло
Топ 50
Производство на основни метали
Топ 50
Производство на превозни средства, без автомобили
Топ 10
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
Топ 50
Производство на тютюневи изделия
Топ 5
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозапис и издаване на музика
Топ 25
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Топ 50
Производство на химични продукти
Топ 50
Производство на хранителни продукти
Топ 50
Производство, некласифицирано другаде
Топ 25
Радио- и телевизионна дейност
Топ 10
Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
Топ 50
Рекламна дейност и проучване на пазари
Топ 50
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
Топ 50
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
не
Ресторантьорство
Топ 50
Рибно стопанство
не
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
Топ 50
Социална работа без настаняване
Топ 50
Специализирани строителни дейности
Топ 50
Спомагателни дейности в добива
не
Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането
Топ 25
Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
Топ 25
Строителство на сгради
Топ 50
Строителство на съоръжения
Топ 50
Сухопътен транспорт
Топ 50
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
Топ 50
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
не
Събиране, пречистване и доставяне на води
Топ 25
Туристическа агентска и операторска дейност
Топ 50
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Топ 50
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
Топ 50
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Топ 50
Хотелиерство
Топ 50
Хуманно здравеопазване
Топ 50
Юридически и счетоводни дейности
Топ 50

Общо класации: 72*
Старт: 2018-08
--------------------------------------------------------------------------------------------------
* Изследването може да бъде поръчано самостоятелно във формат на  електронна таблица MS Excell - office@cbn-bulgaria.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.