Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


26 ноември 2023 г.

Доклад с данни и прогнози : "Софтуерния бизнес в България с основни продажби на вътрешния пазар 2022 – 2023f – 2024f"

Анализ, базиран на над 120, 000 финансови резултати за близо 500 софтуерни компании в България за 10 години и 47, 000 резултати от търгове за ИТ

Единствен доклад и резултати за софтуерния пазар в България. Включени резултати за пазарните сегменти - бизнес софтуер и продажбите по ЗОП. Top-10.
За 2023 - очаквани резултати за 2024 прогнози.

Съдържание и образец на включените графики и таблици

1. Макроикономически [ БВП, възнаграждения – разлика със София,          инфлация ] показатели за България
2. Оперативен приход [ приход от дейността ]
3. Оперативен марж
4. Софтуер за управление, планиране и анализ. Оперативен приход, дял в България, топ интегратори (класиране по приход).
5. Партньорски екосистеми в бизнес софтуера на Microsoft, SAP, Infor и ISV: изменение на приходи по години
6. Продажби на софтуер в търгове по Закона за обществените поръчки в България, дял от целия пазар
7. Производителност [ оперативен приход на зает ]
8. Разходи за персонал / Оперативен приход.
9. Възнаграждение на зает. Горна и долна граници.

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Публични източници: Агенция по Заетостта, Българска Народна Банка, Министерство на Финансите на Република България, Национален Статистически Институт на Република България, Търговски регистър на Република България, Фирмени баланси, Eurostat, International Monetary Fund (IMF) and World Bank.

Информационни продукти на CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.: VIP ICT Business™ Bulgaria 1991-2023, CBN Top100™ 1995-2023, ICT Industry™ Bulgaria 1991-2023, ICT Hardware Markets™ Bulgaria 1992-2023, Макроикономически и индустриален обзор на България 2023

=========================================================
1. Макроикономически (основни) показатели за България

В настоящия анализ са показани три основни макроикономически показатели за България, които според агенцията имат най-голямо влияние върху софтуерния бизнес в страната за разглеждания период: БВП, Средно-годишно брутно възнаграждение и инфлация. 

Референтната година в настоящото изследване е 2022. Данните за 2023 година са очаквани на база първото шестмесечие, а за 2024 са прогнозни. 

БВП [Fig. 1.1]

Fig. 1.1 

GDP, Bulgaria 2021-2024F, EUR, M  

Year

GDP

YoY

 

EUR, M

%

2024f

 

 

2023f

 

 

2022

 

 

2021

 

 

© 1991 - 2023 CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. 

Средни годишни брутни възнаграждения [Fig. 1.2]

 Fig. 1.2

Average annual wages and salaries (gross), Bulgaria 2021-2024F, EUR

 

Year

Bulgaria

YoY

Sofia

YoY

 

EUR

%

EUR

%

2024f

 

 

 

 

2023f

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

2021

 

 

 


© 1991 - 2023 CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. 

Инфлация [Fig. 1.3]

 Fig. 1.

Consumer price index - average annual change (%), Bulgaria 2021-2024F

 

Year

CPI

 

%

2024f

 

2023f

 

2022

 

2021

 

© 1991 - 2023 CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.

2. Оперативен приход

Методология. Данните са базирани на оперативни приходи от близо 100 малки, средни и големи софтуерни компании с основни продажби на вътрешния пазар в България за периода 2011 - 2022. Резултатите за 2023 и 2024 са прогнозни. 

Fig. 2.1  

The software business with core sales in Bulgaria

Operating revenue, EUR, M

 

 

2021

2022t

2023f

2024f

Revenue, EUR, M

 

 

 

 

YoY

 

 

 

 

© 1991 - 2023 CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.

 

© 1991 - 2023 CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.  

3. Оперативен марж

Методология. Резултатите [fig.3.1] са получени, като са събрани стойностите за оперативния марж за съответната година на всички изследвани софтуерния бизнес с основни продажби на вътрешния пазар и е взета средната аритметична стойност за съответната група. За 2023 и 2024 години резултатите са прогнозни 

Fig. 3.1

The software business with core sales in Bulgaria

Operating margin, %

 

 

2021

2022t

2023f

2024f

Operating margin

 

 

 

 

YoY

 

 

 

 

© 1991 - 2023 CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.

 4. Софтуер за управление, планиране и анализ. Оперативен приход, дял в България, топ интегратори (класиране по приход).

Методология. Данните са получени, като са сумирани оперативните приходи на над 60 софтуерни компании – вендори и интегратори на ERP, CRM и BI системи, активни на вътрешния пазар в България за периода 20112022. За 2023 и 2024 години резултатите са прогнозни. 

Fig. 4.1

The business with software systems for resource planning, management, and analysis in Bulgaria.

Share % from BGR internal market 

© 1991 - 2023 CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.

Fig. 4.2

Top Iintegrators with core business ERP, CRM, and BI sales on the BG market: operating revenue

Bulgaria 2022 / 21

 

Rank

Company

Revenue ’22, K, EUR

Revenue ’21, K, EUR

YoY, K, EUR

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

© 1991 - 2023 CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.

Fig. 4.3

The business with software systems for resource planning, management, and analysis in Bulgaria.

Operating revenue, EUR, M

 

 

2021

2022t

2023f

2024f

Revenue, EUR, M

 

 

 

 

YoY

 

 

 

 

© 1991 - 2023 CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.  

Fig. 4.4

The business with software systems for resource planning, management, and analysis in Bulgaria.

Operating revenue, EUR, M

 

© 1991 - 2023 CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.

5. Партньорски екосистеми в бизнес софтуера:

Microsoft, SAP, Infor, ISV, ръст на приходи

Методология. Показаните данни в табличен и графичен вид са получени, от съпоставка по години на сумарните приходи за съответната екосистема от партньори в продажбите на бизнес софтуер на съответния вендор в България. В екосистемите включваме само софтуерни компании, които са обвързани значително с продажби на продуктите на съответния вендор.  

Fig. 5.1

The business with software systems for resource planning, management, and analysis in Bulgaria.

 

Ecosystems Revenue

2023f

2022t

2021

2020

BG Market, % / YoY

 

 

 

 

Infor, % / YoY

 

 

 

 

ISV, % / YoY

 

 

 

 

Microsoft, % / YoY

 

 

 

 

SAP, % / YoY

 

 

 

 

© 1991 - 2023 CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.

 Fig. 5.2

The business with software systems for resource planning, management, and analysis in Bulgaria.

 

© 1991 - 2023 CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.


6. Продажби на софтуер в търгове по Закона за обществените поръчки в България

Методология. От 22 години CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. следи внимателно търговете по Закона за обществените поръчки (ЗОП) в България за доставка на ИТ хардуер, софтуер и услуги. Данните в анализа включват парите за доставка на софтуер и свързаните с него услуги от проведени търгове в рамките на годината и сключени договори. 

Fig. 6.1

Software sales via tenders by PPA in Bulgaria

EUR, M

 

 

2021

2022

2023f

2024f

Sales, EUR, M

 

 

 

 

YoY

 

 

 

 

© 1991 - 2023 CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.

Fig. 6.2

Software sales via tenders by PPA in Bulgaria

Share % from BGR internal market

 

© 1991 - 2023 CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.

 Fig. 6.3

Software sales via tenders by PPA in Bulgaria

EUR, M 

© 1991 - 2023 CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. 

7. Производителност (приход на зает)

Методология. Резултатите [fig. 7.1] са получени, като са сумирани данните за средно-годишния приход на зает (средно-списъчен персонал) за всички участващи компании и е показан средно-аритметичния резултат за показаните години.

За 2023 г. и 2024 г. резултатите са прогнозни 

Fig. 7.1

The software business with core sales in Bulgaria

Revenue per Employee, average, EUR, K

 

 

2021

2022t

2023f

2024f

Revenue per employee

 

 

 

 

YoY

 

 

 

 

© 1991 - 2023 CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.  

8. Разход за персонал / Оперативен приход

Методология. Резултатите [fig. 8.1] са получени, като са сумирани данните за разход за персонал / оперативен приход на всички участващи компании и е показан средно-аритметичния резултат. За 2023 и 2024 години резултатите са прогнозни. Разхода за персонал включва разходи на работодателите за възнаграждения и разходи за осигуровки. 

Fig. 8.1

The software business with core sales in Bulgaria

Staff costs as % revenue, average, %

 

 

2021

2022t

2023f

2024f

Staff cost / Revenue

 

 

 

 

YoY

 

 

 

 

© 1991 - 2023 CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.  

9. Възнаграждения на зает

Методология. Резултатите [fig. 9.1] са получени, като са сумирани данните за средно-годишното брутно възнаграждение на зает за всички участващи компании и е показан средно-аритметичния резултат. За 2023 и 2024 година резултатите са прогнозни. 

Fig. 9.1

The software business with core sales in Bulgaria

Wages and salaries (gross) per employee, average, annual, EUR

 

 

2021

2022t

2023f

2024f

Wages & Salaries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 1991 - 2023 CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.

Fig. 9.2

The software business with core sales in Bulgaria

Remuneration (gross) per employee, min - max, annual, EUR

 

Year

2021

2022t

Remuneration (gross) per employee

 

 

 

 

 

© 1991 - 2023 CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.  

Авторски права

Авторските права върху резултатите от изследването са на СД “КБМ-Панов, Стойчев и с-ие” (CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co., Sofia, Bulgaria). 

Всякакво цитиране, копиране, позоваване, коментар и разпространение под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин без писменото разрешение на авторите CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. се забранява и подлежи на наказателно преследване и санкции по българското и международно право.  

VIP ICT BusinessBulgaria, ICT RanksBulgaria, ICT Hardware MarketsBulgaria, CBN-Top100™ Bulgaria и CBN™ са търговски марки на СД “КБМ - Панов, Стойчев и с-ие”.  

Всички останали марки са или могат да бъдат търговска или запазена марка на съответния им собственик.  

София

24.11.2023


===========================================================
Информация за поръчка на доклада: 
office@cbn-bulgaria.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.