Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


26 септември 2022 г.

Business analytics - IT Wholesalers in Bulgaria 2017 - 2022F, ed. XII by CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.

За дванадесета поредна година независимата изследователска агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. предлага аналитично бизнес изследване за ИТ дистрибуторския сегмент в България:

"Business analytics - IT Wholesalers in Bulgaria, ed. XII, 2017-2022F"
 
с актуални резултати за 2021 gодина и прогнози на CBN за 2022 
(прогнозите са базирани на индекси на оборотите за 1q & 2q 2022).


"Business analytics - IT Wholesalers in Bulgaria, ed. XII" е продукт, който е предназначен и дава най-добра представа за управлението, пазарния дял, основните KPI, проблемите и прогнозите в този бизнес сегмент.

Продукта е ексклузивен за България и се предлага единствено от независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

За кого е предназначен Business analytics - IT Wholesalers in Bulgaria, ed.XII?

GM, CEO, CIO, ICT market analysts, Salespersons, Business planning and marketing specialists, Investors, Risk management consultants and ICT market consulting professionals.

С какво е полезен Business analytics  - IT Wholesalers in Bulgaria, ed. XII?

Планиране и анализ на продажбите
Планиране и анализ на брутния марж
Планиране и анализ на оперативната печалба и марж
Оценка на пазарен дял от независим източник
Анализ и оценка на склада и оборота на стоките
Анализ и оценка на задълженията
Анализ и оценка на вземанията
Определяне на срокове за кредитни линии
Анали и оценка на възвръщаемостта на капитала
Анализ и оценка на производителността
Анализ и оценка на заплащането на персонала
Анализ на конкуренция
Оценка на кредитния риск (% на рискова компонента в кредита, бизнеса използва над 50 милиона лева кредити годишно)

Колко компании обхваща и каква представителност има Business analytics  - IT Wholesalers in Bulgaria, ed. XII

Бизнес изследването обхваща 24 ИТ дистрибуторски компании в България, като по оценка на агенцията е с над 99 % представителност по отношение на продажбите и персонала в сегмента на тъrговията на едро.

Какво е съдържанието на Business analytics  - IT Wholesalers in Bulgaria, ed. XII?


Indicators
Abbreviations
Пояснения
Volume indicators 
KVI

1. Operating revenue
OPRVN
Приходи от оперативна дейност
2. Profit / Loss 
PFTLS
Печалба / Загуба (текуща година)
3. Operating expenses
OPEXP
Разходи за оперативна дейност
4. Cost of goods
COGS
Стойност на продадените стоки
5. Sale of goods
SOGS
Обем на приходите от продадените стоки
6. Wage costs
WGCST
Разходи за заплати (без осигуровки)
7. Inventory
INVTR
Стокови наличности към края на годината
8. Receivables
RCBLS
Вземания общо в края на годината
9. Payables
PBLS
Задължения общо към края на годината
10.  Employees
EMPL
Средно-списъчен брой служителиPerformance indicators
KPI

1. Gross margin
GRMAR
Брутен марж
2. Operating margin
OPMAR
Оперативен марж
3. Return of Capital
ROCA
Възвръщаемост на капитала
4. Inventory days
INVD
Средно време (дни) за разпродажба на склада
5. Receivable days
RCVD
Средно време (дни) за събиране вземания от продажба на склад
6. Working capital days
WCAD
Средно време (дни) за оборот на работния капитал
7.  Revenue per employee
RPEMP
Средногодишен приход на служител
8.  Wages per employee
WPEMPL
Средно месечно заплащане на служител
© 1991-2021. CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. - Independent B2B research and analyses company. Established 1991, Sofia, Bulgaria.
All rights reserved. Copying, multiplying, distribution, reference or quotation of parts or the whole material are strictly prohibited.


Какъв период обхваща Business analytics - IT Wholesalers in Bulgaria, ed. XII?

Пазарното изследване съдържа пълна и окончателна информация за включените ИТ дистрибутори за следните години: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017.

Относно общите резултати и KPI в изследването, освен за посочените години е включена прогноза на агенцията за 2022 година, базирана на индекси на обороти за 1q и 2q 2021.

За авторите, опита, източниците на информация и клиентите

CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. са автори и изпълнители на проекта за единадесета поредна финансова година.

Източници са ГФО за съответните години, както и данни за средно-годишно наетите по трудов договор служители.

Потребители на "Business analytics  - IT Wholesalers in Bulgaria, ed. XII" през годините са дистрибуторски компании, международни вендори с офиси и продажби в България, както и банкови институции с интереси в ИТ.

Какво купувате?

Пазарно изследване във формат MS Excel с данни по 18 показатели за ИТ дистрибуторски компании в България за 2021, 2020, 2019, 2018 и 2017 години.

Обобщени и систематизирани данни по години - 2021, 2020, 2019, 2018 и 2017 и 2022 (прогнози) за 10 обемни показатели на дистрибуторския бизнес в България.

Обобщени и систематизирани данни по години - 2021, 2020, 2019, 2018 и 2017 и 2022 (прогнози) за 8 KPI на дистрибуторския бизнес в България.

Предвижда ли се актуализация на изследването?

Да, агенцията предвижда актуализация на изследването през втората половина на 2023.

Как да поръчате Business analytics - IT Wholesalers in Bulgaria, ed. XII:

За поръчка, информация и справки:
office@cbn-bulgaria.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.