Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


13 ноември 2015 г.

Нова B2B база данни за маркетинг и анализ на бизнеса в България: ТОП7,500 - обединение на всички Малки, Средни и Големи предприятия в страната по оперативен приход

След близо две години анализ, събиране и обработка на фирмена информация, независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. с 26 годишен опит в изграждане на B2B бази данни и над 200 клиенти предлага на пазара нов изключителен продукт:

"CBNTOP7500_ALL_Small, Medium and Large enterprises in Bulgaria by Income"

- B2B база данни за България за маркетинг, анализ и планиране: ВСИЧКИ 7,500 фирми от Малкия, Средния и Едър бизнес по оперативен приход

Какви компании обхваща фирмената база данни?

Стремежа ни е бил да обхванем над 95% от целия малъксреден и голям бизнес в България.

Ето и съдържанието на компаниите по размер на бизнес в базата:
Дял България (~)
ОБЩ БРОЙ КОМПАНИИ
7 485
2,4%Малки компании
5 981
97,0%
Средни компании
1 239
98,0%
Големи компании
265
99,0%

Какъв е пазарния дял на фирмите от селекцията в базата спрямо националния бизнес?

Малкиясредния и едър бизнес в България, включен в тази изключителна селекция на CBN държи сумарно ~75% от оперативните приходи на целия бизнес в страната, ~ 64 % от дълготрайните материални активи, дава ~64% от заплатите в страната и обслужва ~57% от кредитите, взети от корпоративни клиенти.


БИЗНЕС ПРОФИЛ
Общо за базата
Дял в България
Оперативни Приходи общо
179,5 млрд. лв.
74,5%
Оперативна Печалба общо
10,3 млрд. лв.
130,1%*
Дълготрайни Мат. Активи общо
73,7 млрд. лв.
63,9%
Разход за Персонал общо
13,7 млрд. лв.
63,7%
Вземания общо
41,5 млрд. лв.
57,3%
Задължения общо
89,0 млрд. лв.
48,9%
Включително Кредити
27,5 млрд. лв.
57,2%ИНДУСТРИАЛЕН ПРОФИЛ
Общо за базата
Дял в България
Индустрии
18
100,0%
Сектори
80
95,0%
Сегменти
451
93,0%ГЕОГРАФСКИ ПРОФИЛ
Общо за базата
Дял в България
Области
28
100,0%
Населени места
463
80,0%
Компаниите в базата работят във всичките 18 индустрии, 80 сектори и 451 сегменти (направления) от икономиката на България.

Географското им разположение обхваща всичките 28 области и 463 населени места.

Как е структурирана информацията в базата?

Информацията в базата е структурирана в следните 14 информационни полета полета:

1. ЕИК (БУЛСТАТ)
2. Компания
3. Област
4. Населено място
5. Индустрия
6. Сектор
7. Сегмент
8. Оперативен приход
9. Оперативна печалба
10. Дълготрайни Материални Активи
11. Разход персонал
12. Вземания
13. Задължения
14. Задължения към финансови предприятия
(ако желаете може да поръчате образец от включените полета с реални данни на няколко респонденти)

Какво ви осигурява инвестицията в продукта?

Маркетинговата част е предназначена основно за разпознаване и анализ на текущи клиентски групи и търсене и откриване на нови клиенти в малкия, средния и големия бизнес в България

Аналитичната част е предназначена основно за следните анализи:
- анализ на потенциала и възможностите на нови или съществуващи клиенти
- вертикални анализи по индустрии, сектори (отрасли) и сегменти (предмет на дейност)
- анализ на бизнеса по териториален признак- област и населени места.
- анализ и сравнение с конкуренцията в основни направления и показатели
- класации и пазарен дял по приходи, печалба, дълготрайни активи
- оценка на риска - на база седем базови икономически показатели за всяка фирма
- KPI индикатори по индустрии, сектори и сегменти

За кого е предназначен информационния продукт?

Основно за специалисти в следните отдели:

- Маркетинг
- Бизнес планиране
- Анализ на риска

Каква е принципната разлика с други фирмени бази данни?

Селекция: базата обхваща всички малки, средни и големи предприятия в България
Обхват: Компании с близо 180 млрд. лв. приходи или 75% от бизнеса в цялата страна са изключителна възможност
Класификатора на бизнеса: Eurostat Rev.2 - пълен класификатор за всяка включена компания, което осигурява изключителна възможност за анализ на цели индустрии, сектори и сегменти
Седем контролни бизнес индикатори: 50,000 резултата от фирмения баланс - изключителна възможност за бизнес анализи - търсене на нови клиенти, анализи на бизнеса по индустрии, сектори и сегменти, анализи по географски признак.

Каква допълнителна аналитични части съдържа?

"CBNTOP7500_ALL_Small, Medium and Large enterprises in Bulgaria by Income" съдържа три допълнителни аналитични части с пълна информация за:
МалкияСредния и Големия бизнес в България: 68 индикатора

- обща статистика
- бизнес профил
сравнение по примерен индикатор:

БИЗНЕС
БИЗНЕС  ПРОФИЛ: 10 индикатора
Business profile: 10 indicators
Value
BGR
Share BGR
Малък бизнес
Кредити (BGN, bn)
Loans (BGN, bn)Среден  бизнес
Кредити (BGN, bn)
Loans (BGN, bn)Голям  бизнес
Кредити (BGN, bn)
Loans (BGN, bn)
- географски профил
- индустриален профил

Този аналитичен инструмент осигурява изключителна възможност за запознаване с всеки един бизнес съвсем конкретно и точно дефиниране на маркетинга и планирането за всеки сегмент.

Как може да получите пълен образец с включените данни и цена?

Пълен образец на включените данни в продукта и цена може да получите след запитване в свободен текст на електронната ни поща: office@cbn-bulgaria.com. със
Subject: "BGR SME & Large business data base request"

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.